Home / Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános értékesítési és szállítási feltételek

  1. Alkalmazási terület

Ezen szállítási feltételek alkalmazandóak mindazokra a szerződésekre, amelyek a Polyduct Zrt. (H-4181 Nádudvar Kabai út 62.), mint szállító és megrendelője között jönnek létre.
Ezeknek a feltételeknek az alkalmazása csak akkor és annyiban mellőzhető, amennyiben a szállító és megrendelő az eltérésekben külön írásban megállapodtak, és kifejezetten rögzítésre kerül az, hogy jelen ASZF-ben foglaltakat a felek a jogviszonyuk vonatkozásában nem kívánják alkalmazni.  

  1. A szállítási szerződés létrejötte

A szállítási szerződés a szállító és a megrendelő között akkor jön létre, ha a megrendelő rendelését a szállító írásban visszaigazolja.
Ha a rendelésre a szállító írásban nem tesz nyilatkozatot (rendelés visszaigazolása), a felek közt szerződés nem jön létre.

  1. Megrendelés tartalma

Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a következőket:
– termék megnevezés
– termék ár
– mennyiség
– megrendelő adatai (név, cím, elérhetőség, adószám, bankszámlaszám)
– az alábbi mondat: „Megrendelő kijelenti, hogy a www.farmerzseb.hu honlapon feltüntetett Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit előzetesen részletesen megismerte, azt értelmezte és magára nézve feltétel nélkül kötelezőnek elfogadja.”

  1. Vételár

    Az oldalon feltűntetett áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát szállító fenntartja. Az aktuális akciós lehetőségekről szállító külön tájékoztatást nyújt.
  2. Termékek lényeges tulajdonságai

Megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával elismeri, hogy a megrendelt termékek lényeges tulajdonságairól teljes körűen tájékoztatásra került.

6. A teljesítés helye és ideje

A teljesítés helye a szállító gyártelepe.
 

  1. Fizetés

A visszaigazoláson szereplő bruttó vételárat, az azon feltűntetett határidőig a megrendelő köteles a szállítónak megfizetni. Abban az esetben ha a megrendelő a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, a szállító jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot követelni a megrendelőtől. A teljes vételár hiánytalan megfizetéséig  a termék feletti tulajdonjogát a szállító fenntartja, a tulajdonjog a vételár maradéktalan kiegyenlítésével egyidejűleg száll át a megrendelőre.
 

  1. Elállás a szerződéstől

Amennyiben a megrendelő a szállítási szerződés létrejöttét követően nem tart igényt a megrendelt árura, úgy a szállítónál felmerült összes költségen felül a termék ellenértéke 30%-nak megfelelő sztornírozási díj megfizetésére is köteles megrendelő.
 

  1. Alkalmazandó jog, jogviták

Jelen jogviszony kapcsán felmerülő kérdések és viták eldöntésére felek a szállító székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.